Pravidla pro Zpracování Osobních Údajů (RZOU)

1. Úvodní Údaje:

Název Společnosti: Intelligent Studios s.r.o.
Sídlo: V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha
IČO: 27907147
Kontaktní e-mail: info@intelstudios.com
Kontaktní telefon: +420 233 007 006

2. Účel:

Pravidla pro Zpracování Osobních Údajů (dále jen “RZOU”) stanovují postupy a opatření pro správu, zpracování a ochranu osobních údajů ve společnosti Intelligent Studios s.r.o. Tyto postupy jsou v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

3. Definice:

 • Osobní Údaje: Jakákoli informace, která umožňuje identifikaci konkrétní fyzické osoby, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.
 • Zpracování Osobních Údajů: Jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, jako je sběr, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, oznámení přenosu, šíření nebo jiný způsob zpřístupnění, porovnání nebo spojení, omezení, smazání nebo zničení.
 • Zpracovatel: Fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje na základě instrukcí správce.

4. Postupy Zpracování Osobních Údajů:

4.1 Sběr Osobních Údajů:

 • Osobní údaje budou sbírány pouze za účelem splnění konkrétních a zákonných účelů.
 • Při sběru osobních údajů budou uživatelé informováni o účelu a právním základu zpracování.
 • Sběr osobních údajů může probíhat prostřednictvím online formulářů na webových stránkách společnosti.

4.2 Uchovávání Osobních Údajů:

 • Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly sbírány.
 • Uchování osobních údajů bude prováděno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

4.3 Zabezpečení Osobních Údajů:

 • Osobní údaje budou chráněny technickými a organizačními opatřeními před ztrátou, neoprávněným přístupem, zneužitím a neoprávněným zveřejněním.
 • Přístup k osobním údajům bude omezen pouze na oprávněné osoby, které jsou pověřeny zpracováním těchto údajů.

5. Použití Nástrojů a Služeb Třetích Stran:

 • Společnost Intelligent Studios s.r.o. využívá nástroje jako Google Analytics a provádí reklamní kampaně na platformách Google Ads a Facebook za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek a cílení reklamních obsahů na relevantní publikum.

6. Odpovědnost:

 • Každý zaměstnanec společnosti Intelligent Studios s.r.o. je povinen dodržovat tato pravidla a chránit osobní údaje podle nich.
 • Každý zaměstnanec má povinnost hlásit jakékoli možné porušení bezpečnosti osobních údajů odpovědné osobě za ochranu osobních údajů.

7. Aktualizace RZOU:

 • Tato verze Pravidel pro Zpracování Osobních Údajů je platná od 25. 4. 2024.
 • Pravidla mohou být pravidelně aktualizována a každá nová verze bude k dispozici pro všechny zaměstnance a případné dotčené strany.